face

آتوسا مربی ورزش ، کسی که در تلاش برای مربی بهتری بودن ، مسیرِ آموزشی TRX رو کامل گذرونده و گواهینامه مربی‌گری رو از همین کمپانی دریافت کرده. آتوسا در راستای اشتیاق و عشقی که به کمک به آدم‌ها برای بیشتر و بهتر حرکت کردن داره ، همواره در تلاش برای طراحی برنامه‌ها و کلاس های جدیدیه که راه حلی برای حرکت کردن بیشتر آدم‌ها ارائه بده و این راه‌حل‌ها دقیقا دلیل شکل‌گیری موومنته! راه‌کارهایی برای بهتر بودن در زندگی روزمره!

face
EN
FA
EN
FA
logo
..آتوســا..
face

آتوسا مربی ورزش ، کسی که در تلاش برای مربی بهتری بودن ، مسیرِ آموزشی TRX رو کامل گذرونده و گواهینامه مربی‌گری رو از همین کمپانی دریافت کرده. آتوسا در راستای اشتیاق و عشقی که به کمک به آدم‌ها برای بیشتر و بهتر حرکت کردن داره ، همواره در تلاش برای طراحی برنامه‌ها و کلاس های جدیدیه که راه حلی برای حرکت کردن بیشتر آدم‌ها ارائه بده و این راه‌حل‌ها دقیقا دلیل شکل‌گیری موومنته! راه‌کارهایی برای بهتر بودن در زندگی روزمره!

face
EN
FA
EN
FA